O spoločnosti Ardis a.s.

Naša spoločnosť vznikla ako súkromná akciová spoločnosť v roku 2002. Spoločnosť sa zaoberá činnosťou na úseku investičnej výstavby vo všetkých fázach jej realizácie od akvizície vhodných nehnuteľností, cez realitnú činnosť, až po vlastnú stavbu, vrátane projektovania a stavebného inžinieringu. Spoločnosť ARDIS, a.s. je od roku 2006 členom NARKS.

Naša firma vykonáva nasledovné činnosti

Majetkové vysporiadanie pozemkov

Uplatňovanie reštitučných nárokov, v roku 2004 sme podali za našich klientov 12 reštitučných nárokov podľa zákona 503/2003. Zabezpečujeme vysporiadanie pozemkov neznámych vlastníkov vrátane zabezpečenia dedičského konania resp. vydržania, v súčasnosti spracovávame súbory vlastníctva, zámeny pozemkov, reálne rozdelenia pozemkov, správa nehnuteľnosti, spracovávanie geometrických plánov .Vo viacerých mestách vysporadúvame pozemky pod stavbami podľa zákona 66/2009.

Príprava územia pre investičnú činnosť

Zabezpečujeme zosúladenie s územným plánom mesta (obce, zóny) formou zmien a doplnkov k územnému plánu. Spracovávame urbanistické štúdie zóny, polohopisné a výškopisné zamerania územia. Zmluvne zabezpečujeme majetkové práva a výkup pozemkov v záujmovom území, vyhotovujeme zmluvy o vecných bremenách na inžinierske siete, komunikácie a zabezpečenie práv prechodu a prejazdu. V záujmových lokalitách zabezpečujeme budovanie inžinierskych sietí.

Projekčná a inžinierska činnosť

V renomovanej architektonicko - projekčnej kancelárii zabezpečujeme spracovávanie projektov stavieb. Plnohodnotne zabezpečujeme proces vydania rozhodnutia o umiestnení stavby, vydanie stavebného povolenia, inžiniersku činnosť počas realizácie stavby, zabezpečenie činnosti stavebného dozoru ako i kolaudácie stavby, rozpočtovanie stavieb.

Stavebná činnosť

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné dodávky stavieb vrátane interiéru, vypracovávanie cenových ponúk, výberové konania na dodávateľa stavby a vypracovanie harmonogramu výstavby

Realitná činnosť

Spoločnosť ARDIS a.s. vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností na základe sprostredkovateľskej zmluvy. Vykonávame obhliadky nehnuteľností, z ktorých sa vyhotoví záznam z obhliadky. Naša spoločnosť zabezpečuje vypracovanie právnych podkladov potrebných k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy

Nadácia ARDIS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa paragrafu 11 ods. 4 v spojení s ustanovením paragrafu 42 ods. 1 zákon NR SR č. 207/1996 z. z. o nadáciách v znení zákona NR SR č. 147/1997 zaregistrovalo dňa 11.07.2008 pod číslom 203/Na-2002/904 Nadáciu ARDIS so sídlom Krížna 13, 965 01 Žiar nad Hronom.

Účelom nadácie je podpora zdravého spôsobu života s využitím prvkov humanity a solidarity formou pomoci najmä:

Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt

Realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov

Ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt

Ochrana práv detí a mládeže

Podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania

Podpora a rozvoj telovýchovy a športu

Ppodpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti

Podpora a rozvoj podnikateľského prostredia

Individuálne určená humanitná pomoc

Zdravotníctvo

Kontakt

v prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať

Kontaktné informácie

ARDIS a.s.
Krížna 13
965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36 056 189

Tel: 045/6735641
Mob: 0905 618 045
Mail: ardis@ardis.sk, vrban@ardis.sk
Kde nás nájdete